REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.reformanails.com.pl

§ 1 Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z Serwisu http://www.reformnails.com.pl prowadzonego jest przez firmę STUDIO PASSION Irena Skrzypczyńska z siedzibą w Poznaniu, Osiedle Rzeczypospolitej 1,38, 61-397 Poznań, nr NIP 783-109-30-48, REGON: 302219213, (zwanego dalej Serwisem lub Studio Passion lub Sprzedającym).

 

§ 2 Informacje obligatoryjne

 

Serwis prowadzony jest przez firmę STUDIO PASSION Irena Skrzypczyńska z siedzibą w Poznaniu, Osiedle Rzeczypospolitej 1,38, 61-397 Poznań, nr NIP 783-109-30-48, REGON: 302219213, (zwanego dalej Serwisem lub Studio Passion lub Sprzedającym).

 1. Kupującym może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanym dalej „Kupującym” lub „Klientem”).
 2. Z firmą Studio Passion można skontaktować się pod danymi zamieszczonymi
  w zakładce kontakt.
 3. Serwis służy informowaniu o firmie Studio Passion i o produktach oferowanych przez tę firmę, w szczególności o kosmetykach, a nadto służy rejestrowaniu Klientów oraz zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży dotyczących oferowanych produktów w formie świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie
  z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Studio Passion jest uprawniona do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także
  w przypadku powtarzającego się rażącego naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu.

 

§ 3 Zawarcie umowy

 

 1. Serwis nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, tylko zaproszenie do składania ofert.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie zamówienia wymaga zarejestrowania konta na stroniehttp://reformnails.com.pl. Zamówienia realizowane są w dniach roboczych, według kolejności ich złożenia.
 3. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
 4. W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:

a)      Dodanie do koszyka Produktu;

b)      Wybór rodzaju dostawy i płatności;

c)      Wybór miejsca doręczenia rzeczy;

d)      Wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę;

e)      Złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Złożenie zamówienia”.

 1. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu przyjęcia jego realizacji.
 2. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli Studio Passion niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez Sprzedającego.
 3. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Studio Passion, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Studio Passion wystawia dokument sprzedaży (faktura, rachunek). W przypadku potrzeby wystawienia faktury na firmę w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcje i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury jest równoznaczne z upoważnieniem Firmy Studio Passion do wystawienia faktury na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
 5. Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 6. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez Studio Passion. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym http://www.reformnails.com.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 7. Sprzedawca dostarcza Produkty objęte Zamówieniem za pośrednictwem zewnętrznej firmy – Poczta Polska realizującej dostawę na zlecenie Sprzedającego. Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie Poczty Polskiej.
 8. W przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem, Firma Studio Passion zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności złożonego zamówienia, poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny z osobą składającą zamówienie w celu jego potwierdzenia lub odrzucenia.
 9. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, bez uprzedniego informowania Klienta o anulowaniu zamówienia. Zamówienie anulowane nie może zostać już później zrealizowane.
 10. Firma Studio Passion zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia na kosmetyki (przekazania zakupionego towaru do wysyłki) w najkrótszym możliwym terminie, tj. od 1 do 5 dni roboczych, jednak w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany towar znajduje się przynajmniej w magazynach producenta lub może zostać specjalnie dla klienta sprowadzony. W innym przypadku Firma Studio Passion ma prawo zaproponować klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach, w przypadku jego zgody, zrealizować zamówienie albo zwrócić wpłatę całej sumy klienta, jeżeli taka była wcześniej dokonana. Realizacja zamówienia z formą płatności „przelew bankowy” następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 11. W momencie odbioru przesyłki, po uiszczeniu opłaty Zamawiający powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika firmy ją doręczającej.
 12. Jeżeli Klient zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie.
 13. Umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.

 

§ 4 Oryginalność produktów

 1. Wszystkie produkty są oryginalne i mają aktualną datę ważności.
 2. Sprzedawane produkty znajdują się w oryginalnych opakowaniach.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkty bez wad.

 

 

 

§ 5 Dostawa

 

 1. Dostawa zamówionego produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na terenie Polski.
 2. Termin dostarczenia przesyłki jest zależny od rodzaju sposobu dostawy towaru. 
 3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.
 4. Dostarczony produkt pozostaje własnością sprzedającego do chwili całkowitej zapłaty.

 

§ 6 Prawo odstąpienia

 

 1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami.
  W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów, wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej.
 3. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: Studio Passion, Osiedle Rzeczypospolitej 1/38, 61-397 Poznań.
 4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą,
  a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru
  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania towaru. W szczególności czynnością taką będzie np. otworzenie produktu, wypróbowanie go na płytce paznokcia lub próbniku/wzorniku.
 5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia
  o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).
 6. Sprzedający ponosi koszt przesyłki w wysokości najtańszego oferowanego przez siebie sposobu dostawy.
 7. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez sprzedającego niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem ceny i kosztów przesyłki do momentu otrzymania przedmiotu od Kupującego.
 8. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy Kupujący nie wskazał takiego numeru w oświadczeniu
  o odstąpieniu, zwrot nastąpi dopiero po przekazaniu przez Kupującego numeru rachunku bankowego Sprzedającemu.
 9. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego
  w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (o ile kupujący wskazał taki rachunek). Jeżeli Kupujący nie wskazał rachunku bankowego, sprzedający wyśle do Kupującego na podany przez niego adres e-mail z prośbą o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Kupującym w tej sprawie telefonicznie.
 10. Serwis nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego nastąpiła płatność za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.
 11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy:

a)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 7 Reklamacje

 

 1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację:

a)      żądać usunięcia wady albo

b)      żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo

c)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

d)      złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

 1. Studio Passion jest zobowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 2. W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Sprzedający może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.
 3. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedającego.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 6. Reklamacje należy składać pisemnie na adres sklep@reformanails.com.pl.
 7. Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na Studio Passion Irena Skrzypczyńska Osiedle Rzeczypospolitej 1/38, 61-397 Poznań. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Kupujący zobowiązany jest jednak przesłać produkt, jeśli Sprzedający uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną.
 8. Sprzedający, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Serwis poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.
 10. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług posprzedażowych.
 11. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego). Reklamacja powinna zostać złożona na adres sklep@reformanails.com.pl

 

§ 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza

 

Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Sprzedający nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek. W szczególności używanie produktów takich jak lakiery oraz żele wymagające utwardzenia lampą UV lub LED wymagają posiadania profesjonalnego sprzętu oraz przeszkolenia. Sprzedający nie odpowiada za szkody spowodowane nieumiejętnym posługiwaniem się tymi produktami.

 

§ 9 Postanowienia pozostałe

 

 

 1. Cookies (Ciasteczka)

 

 

KOMUNIKAT NA STRONIE: Ta strona w kontekście świadczenia usług wykorzystuje ciasteczka - pliki cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się z ich stosowaniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tutaj [LINK].

 

HTTP Cookies (ciasteczka) to małe fragmenty tekstu - pliki tekstowe, które zapisywane są przez przeglądarkę na dysku komputera użytkownika strony. Przeglądarka wykorzystuje te informacje do identyfikowania użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez użytkownika na stronach internetowych Serwisu. W uproszczeniu, ciasteczka umożliwiają m.in. szybsze ładowanie strony, zapamiętanie produktów umieszczonych przez użytkownika w koszyku czy też informacje dotyczące logowania.
W dowolnym momencie można zdecydować o wykorzystaniu ciasteczek przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Żadne z zastosowanych cookies nie może wyrządzić szkód komputerowi. W sekcji Pomocy większości przeglądarek internetowych można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę plików cookies. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

 1. Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 

Kwestie związane z ochroną danych osobowych określa Polityka Prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I   Administratorem danych osobowych jest  Studio Passion Irena Skrzypczyńska, NIP: 7831093048, REGON: 302219213, Osiedle Rzeczypospolitej 1/38, 61-397 Poznań (dalej: Studio Passion), która przetwarza dane osobowe -  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II   Administrator zbiera tylko te dane osobowe Klientów, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Reforma Polska sp. z o.o. a Panią/Panem. Dane zbierane są wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania usług świadczonych przez Studio Passion.

III.   Studio Passion będzie przetwarzać Pani/Pana dane

 

a)      w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (umożliwienia dalszego korzystania z konta użytkownika założonego na stronie internetowej http://reformnails.pl, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO) oraz zawierania umów sprzedaży – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 

b)      w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Studio Passion na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 

c)       w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Studio Passion polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Studio Passion(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

IV.   Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie w niezbędnym zakresie podmiotom współpracującym z Administratorem, które zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia (bez ograniczeń czasowych), wyłącznie w zakresie i celu w jakim w jakim osoba, której dane osobowe dotyczą, udostępniła je Administratorowi. Podmioty te ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. Odbiorcami danych osobowych oraz podmiotami przetwarzającymi dane osobowe mogą być w szczególności: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi prawne w zakresie ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

 

 V.   Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres,  telefon, e-mail, nazwę firmy, adres siedziby, nr NIP, numer rachunku bankowego.

 VI.   Administrator będzie przetwarzać dane:

 

 1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (okres posiadania konta na stronie http://reformanails.com.pl),
 3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 4. po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości i podatkach.

 VII.   Prawo do sprzeciwu - w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 VIII.   Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 XI.   Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy sprzedaży bądź świadczenia usług drogą elektroniczną (utworzenia konta na stronie http://reformanails.com.pl).

X.   Informuję, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 XI.   W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 XII.   Studio Passion wyznaczyła osobę kontaktową do spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, również w celu realizacji powyższych Pani/Pana – Monikę Skrzypczyńską – kontakt pod adresami email: monikaskrzypczynska@wp.pl, sklep@reformanails.com.pl, bądź adresem pocztowym: Osiedle Rzeczypospolitej 1/38, 61-397 Poznań

 

 

 

 


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Śledź nas na Facebooku